مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حمیده پاک نیت, سعید آصف زاده, ابوالقاسم ناجی
کلیدواژه ها : كليد واژه ها پراكلامپسي - هورمونهاي تيروئيدي - هيپوتيروئيدي
: 12608
: 32
: 0
ایندکس شده در :
چكيده زمينه: حاملگي با تغييرات مشخص و قابل برگشت عملكرد غده تيروئيد همراه است و برخي از مطالعات بيانگر بروز هيپوتيروئيدي در بيماران مبتلا به پراكلامپسي است.هدف: مطالعه به منظور تعيين ارتباط سطح هورمونهاي تيروئيد و TSH با ابتلا به بيماري پراكلامپسي و شدت آن در مبتلايان انجام شد.مواد و روشها: در اين مطالعه مورد- شاهدي 40 زن حامله مبتلا به پراكلامپسي و پروتئينوري و 40 زن حامله طبيعي مورد بررسي قرار گرفتند. بيماران بر اساس سن، تعداد حاملگيها و سن حاملگي يكسان سازي شدند. هيچ يك از افراد سابقه ابتلا به بيماري فشار خون، اختلالهاي تيروئيدي يا سابقه مصرف داروهاي مؤثر بر عملكرد تيروئيد نداشتند. نمونه خون وريدي آنها گرفته شد و ارزيابي آزمون تيروئيدي با روش راديوايمونواسي انجام شد.يافتهها: سطح سرمي T4 در افراد مبتلا به پراكلامپسي 7/1 8/7 و در گروه شاهد 4/1 2/10 ميكروگرم بر ميليليتر بود كه اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (05/0 P< ). ميانگين TSH در افراد مبتلا به پراكلامپسي 5/1 3/5 و در گروه شاهد 4/0 6/3 ميليواحد بر ميليليتر و اين اختلاف نيز معني دار بود. بين شدت ابتلا به پراكلامپسي با سطح سرمي T3 رابطه معنيدار وجود داشت و T3 بيماران مبتلا به درجات شديد پراكلامپسي پايينتر از T3 بيماران مبتلا به پراكلامپسي خفيف بود (05/0 P<).نتيجهگيري: هيپوتيروئيدي خفيف بيوشيميايي در بيماران مبتلا به پراكلامپسي توأم با پروتئينوري مشاهده ميگردد و سطح سرمي T3 ميتواند بيانگر شدت پراكلامپسي باشد.